Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Gespreksgroepen (-wisselende)

Tora, Bijbel en Koran

Om elkaar te kunnen verstaan is het goed te delen wat ons raakt. Joden, christenen en moslims hebben vanuit een gedeelde

oorsprong (Avraham, Abraham, Ibrahim) ieder op eigen wijze hun wortels ook in hun Schrift. De Tenach, Bijbel en Q’ran voeden de gelovige gemeenschappen en spelen hun rol bij gebed en in de samenkomsten.

In een drietal bijeenkomsten gaan joden, christenen en moslims met elkaar in gesprek over teksten uit hun traditie die een rol spelen in hun gebed: het Shema , het Onze Vader en de Sura al-Fatihah. De serie bijeenkomsten wordt begeleid door ds. Jan Roelof Nienhuis die de teksten vanuit het Hebreeuwse, Griekse en Arabische origineel kent en kan verbinden. Per bijeenkomst is er een inleider ui te eigen traditie: imam en geestelijk verzorger bij justitie  Gürbüs Yalcin, mw. Ruth Hony-Rozeboom en ds Alke Liebich.


Dit is een initiatief van de Johanneskerk in samenwerking met het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies

data: 12, 19 en 26 april
20.00-22.00 uur
12 april in de Mevlana-moskee, van Galenstraat 37

19 en 26 april in de  Johanneskerk


graag opgeven (ook voor informatie):bij ds Alke Liebich, opgeven@johanneskerk.nl

 


Leesgroep Filosofie en ander denkwerk

Al enkele jaren lezen we samen een boek dat licht werpt op het leven, samen leven en geloven in onze tijd. Vorig jaar was dat Discipline van Marli Huijer.

Wij lezen dit jaar  Geduld met God  van Tomás Halík. Data: 27-02, 20-3, 17-4

Informatie bij: Alke Liebich a.liebich@kpnplanet.nl

 

Johannes leest

Wij lezen romans die ons uitdagen en aanspreken. Niet té uitdagend; we moeten er wel doorheen kunnen komen. Steeds zal een van ons het boek iets inleiden en het gesprek leiden. Verder delen wij wat ons opvalt, raakt en beweegt.  Wij zijn het volgende van plan:

- Vonne van der Meer – Brood zout wijn

Volgende keer is op 26 januari 2018.

Informatie bij: Geertrui Meinema-Linders, geertrui@kpnmail.nl.