Vrijzinnige geloofsgemeenschap Amersfoort,
samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

CollectedoelenOpmerking:

Wilt u een van onderstaande collectedoelen, naast uw bijdrage tijdens de kerkdienst, ook steunen door een overschrijving, dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van het collectedoel.
Collectes 3 december 2017 t/m 7 januari 2018: Fonds voor Boliviaanse Rechtenverdedigsters

In Latijns-Amerika moeten veel gemeenschappen strijd leveren voor het behoud van hun leefgebied. Ontbossing, mijnbouw, petroleumwinning en grootschalige landbouw bedreigen het land en de manier van leven van inheemse bevolkingsgroepen. Zo ook in Bolivia, een land met een geweldige biodiversiteit. Juist doordat het land rijk is aan grondstoffen, lopen milieu en natuur een groot gevaar. De nationale economie is grotendeels afhankelijk van de export van grondstoffen en dat leidt tot een nietsontziende exploitatie van de grond, gericht op snelle winsten. Natuurgebieden en waterbronnen komen steeds meer onder druk te staan; het leefklimaat van inheemse gemeenschappen wordt ernstig bedreigd. De Grondwet schrijft voor dat getroffen bevolkingsgroepen recht van spreken hebben, maar dit recht wordt door bedrijven en overheden met voeten getreden.


Vrouwen als beschermers van het milieu

In Latijns-Amerika zijn het vaak de vrouwen die aan de bel trekken als het milieu en de natuur in hun leefomgeving worden aangetast. Zij zijn de eersten die geconfronteerd worden met de gevolgen voor het dagelijks leven. De drinkwatervoorziening is bijvoorbeeld plotseling vervuild of opgedroogd, het vee begint ziek te worden of oogsten vallen tegen. Daarom spelen in Latijns-Amerika vrouwen een steeds belangrijkere rol in het verzet tegen het heersende economische model en de schendingen van hun rechten. Zij ontpoppen zich als de bewakers van milieu, cultuur en gemeenschap; veel vrouwen zijn leidende figuren binnen de sociale beweging geworden.


De prijs die betaald wordt

Dat gaat echter niet zonder grote offers. Hun leiderschap - juist omdat het om vrouwen gaat - leidt tot grote conflicten binnen hun familie en binnen de gemeenschap. Daarnaast lopen verdedigers van mensenrechten en milieuactivisten in Latijns-Amerika een groot gevaar vermoord te worden. In Bolivia komt dat extreme geweld tot nu toe gelukkig weinig voor, maar veel activisten, ook deze vrouwen, worden juridisch vervolgd en in de media zwartgemaakt. Juridische vervolging brengt veel kosten met zich mee: er moet een advocaat betaald worden, er zijn vaak flinke reiskosten mee gemoeid en intussen missen de families van de betrokken vrouwen een deel van hun gebruikelijke inkomen, doordat deze vrouwen een tijdlang niet kunnen werken.


Fonds ter bescherming van Boliviaanse rechtenverdedigers

Het fonds voor Boliviaanse Rechtenverdedigsters is een nieuw initiatief om vrouwen bij te staan die in de problemen zijn gekomen door het verdedigen van de rechten van hun gemeenschap. Het is een noodfonds, bedoeld om steun te geven aan vrouwen in urgente situaties. Het is vooral bedoeld voor inheemse vrouwen, verwikkeld in conflicten over hun leefgebied. Het fonds kan diverse kosten op zich nemen, zoals die van juridische bijstand en van de vaak verre reizen vanuit afgelegen streken naar de hoofdstad.


Ver weg en toch dichtbij

Voor dit fonds collecteren wij van 3 december tot 7 januari. In Bolivia, een ver doel dus. Het is aangedragen door Suzanne Kruyt. Suzanne, dochter van Tineke en ArriŽn, is opgegroeid in onze gemeente. Al een heel aantal jaren werkt ze in Bolivia voor de Belgische NGO Broederlijk Delen. Ze heeft twee keer na een Johannesmaaltijd een lezing over haar werk gehouden. De komende tijd komt Suzanne niet naar Nederland, maar door de bestaande banden kan het collectedoel op een persoonlijke manier vanuit de eerste hand belicht worden. En dat brengt dit verre doel toch heel dichtbij.Mogen we met zín allen rekenen op een mooie opbrengst?


Na de Johannesmaaltijd op 5 januari zal de film "Tambien las Lluvas" gedraaid worden. Daarin komen alle themaís samen: kolonialisme, waterbeleid, mensenrechten en activistische vrouwen.


Collectes 14 januari t/m 11 februari 2018: Stichting Leergeld Amersfoort, Jeugdcultuurfonds Amersfoort en Jeugdsportfonds Amersfoort

De laatste tijd blijkt uit verschillende onderzoeken dat armoede in Nederland nog steeds een probleem is en dat juist ook schoolgaande kinderen daar erg onder kunnen lijden. Door gebrek aan financiŽle middelen kunnen zij niet, samen met hun leeftijdgenoten, deelnemen aan culturele en sportactiviteiten. Dit vormt een belemmering voor hun ontwikkeling; bovendien leidt het tot sociale uitsluiting. Binnen het onderwijs dreigt deze achterstelling en uitsluiting evenzeer. Ook in Amersfoort verkeren veel kinderen in deze situatie. Vandaar dat wij vijf weken lang collecteren voor drie Amersfoortse fondsen die deze groep kinderen ondersteunen. De opbrengst van deze collectes verdelen we over de drie doelen.

 

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld biedt de mogelijkheid aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, door bijvoorbeeld te zorgen voor een goede tweedehands fiets of het geld voor een excursie. Aan het eind van vorig schooljaar kregen 87 Amersfoortse kinderen die in augustus op een middelbare school zouden starten een schooltas, met daarin onder andere een agenda, een rekenmachine, pennen en een passer.

 

Jeugdcultuurfonds Amersfoort

Kinderen van 4 tot 16 jaar uit gezinnen met een laag inkomen worden in staat gesteld deel te nemen aan activiteiten op het gebied van muziek, toneel, dans of beeldende kunst. Het geld gaat rechtstreeks naar de instelling die de activiteit organiseert.

 

Jeugdsportfonds Amersfoort

Dit fonds zorgt ervoor dat kinderen lid kunnen worden van een sportclub. Het geld gaat rechtstreeks naar de sportvereniging. Ook de voor de sport benodigde uitrusting wordt door de stichting betaald.

 

Deze drie fondsen dragen ertoe bij dat ook kinderen uit gezinnen met een minimaal inkomen hun sociale vaardigheden, hun kennis en hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen, zodat ze nu - en later als volwassenen - volwaardig kunnen participeren in de samenleving. 

Van harte aanbevolen!


 

Deurcollectes in november
De collecte bij de uitgang is in november bestemd voor het werk van de werkgroep Groene Johannes.


Deurcollectes in december en januari

De collecte bij de uitgang is in december en januari bestemd voor het onderhoud van de Johanneskerk.